Dostarczamy części samochodowe

do miast: Szczecin Police Kamień Pom. Dziwnów Nowogard Gryfice Łobez Drawsko Pom. Gryfino

Posiadamy największą siatkę dostawców z całej Polski!
Jesteśmy w stanie znaleźć nawet części do aut,
które jeszcze nie posiadały numerów nadwozia!

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez firmę Grupa Auto Części S.C. Marek Mejsner, Szymon Grzelak, zwaną dalej Grupa Auto Części – dla klientów prowadzących działalność gospodarczą.

§1

Składanie zamówień i ich realizacja:

 1. Klient może składać zamówienia poprzez:
  ● kontakt telefoniczny,
  ● komunikatory internetowe,
  ● programy zamówieniowe.
 2. Informacje na temat numerów telefonów, dostępu do programów zamówieniowych oraz komunikatorów internetowych można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub na stronie www: grupa-ac.pl.
 3. Zamawiając towar klient akceptuje jego cenę, ilość oraz formę płatności dokumentu sprzedaży i zobowiązuje się do zapłaty za towar. Do momentu otrzymania zapłaty przez sprzedającego, towar pozostaje jego własnością.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie dokumentów sprzedażowych (np. faktur i faktur korygujących), księgowych (np. kompensat, not obciążeniowych i uznaniowych) oraz magazynowych (np. rezerwacja, asygnata, WZ) bez jego podpisu i je akceptuje.
 5. Domyślnym sposobem realizacji zamówienia jest dowóz do klienta, a konkretnie do punktu określonego przez klienta jako miejsce doręczenia (np. warsztat, biuro, wrzutnia itp.). Dostarczenie towaru do miejsca doręczenia traktuje się jako odbiór dokonany przez klienta.
 6. Niezgłoszenie przez klienta zastrzeżeń przy odbiorze towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności ze złożonym zamówieniem oraz kompletności towaru. Powyższe nie dotyczy wad ukrytych, czyli takich, które możliwe były do wykrycia dopiero podczas eksploatacji towaru.
 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie do ustalonego miejsca doręczenia towarów zamówionych przez innych klientów firmy Grupa Auto Części, w tym klientów detalicznych, o ile deklarują oni zamiar skorzystania z usług klienta (np. w przypadku umówionego montażu zamówionych części w warsztacie klienta).

§2

Zwroty

 1. Zwroty towaru akceptowane są w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.
 2. W sytuacji kiedy wydanie z magazynu następuje wcześniej niż wystawienie dokumentu sprzedaży, zwroty towaru akceptowane są w ciągu 7 dni od daty wydania towaru.
 3. Towar zwracany powinien być w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, nie może nosić oznak montażu oraz zabrudzeń. Zwrotom nie podlegają: części elektryczne i elektroniczne, materiały eksploatacyjne (oleje, płyny, chemia itp.), towary sprowadzone na specjalne zamówienie klienta w tym także towary oryginalne zamawiane z ASO, towary niekompletne i uszkodzone.

§3

Reklamacje

 1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny, dostępny na stronie www: reklamacje.grupa-ac.pl oraz dostarczenie reklamowanego towaru.
 2. W przypadku, kiedy producent lub importer reklamowanej części nie upoważnił firmy Grupa Auto Części do rozpatrzenia reklamacji we własnym zakresie, czas na rozpatrzenie może zostać wydłużony o czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji przez producenta lub importera.
 3. Wszelka odpowiedzialność firmy Grupa Auto Części mogąca wyniknąć w związku z dokonaną sprzedażą reklamowanego towaru, w tym odpowiedzialność deliktowa, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość wynagrodzenia wypłaconego w związku z wykonaniem Usługi albo ceny zapłaconej za Towar. Wyłączona jest również odpowiedzialność za szkody pośrednie, tj. poniesione w związku z wadą Towaru lub Usług (np. koszt najmu pojazdu zastępczego, koszt holowania, koszt ekspertyzy). Wyłączona jest również odpowiedzialność powstała w wyniku działania siły wyższej, a także odpowiedzialność z tytułu opóźnienia, gdy jest ono spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań przez podwykonawców lub dostawców.
 4. Grupa Auto Części wspiera klienta w dochodzeniu zwrotu przez podmiot odpowiedzialny (producent lub importer reklamowanego towaru) wszelkich kosztów związanych z reklamacją.
 5. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty za Towar.

§4

Uzgodnienia dotyczące warunków obniżania podstawy opodatkowania

 1. Począwszy od dnia 01.01.2021 w przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy firmą Grupa Auto Części a klientem okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, Strony zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za:
  ● ostateczne uzgodnienie między stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej
  ● ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej

§5

Dane osobowe

 1. Grupa Auto Części przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania ciążących na Grupa Auto Części obowiązków prawnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Grupa Auto Części danych osobowych opublikowane są na stronie internetowej: grupa-ac.pl/rodo.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Grupa Auto Części.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawartych z Grupa Auto Części zastosowanie znajduje prawo polskie, a wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartych umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Grupa Auto Części.
 2. Grupa Auto Części zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Informacja o zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży będzie dostępna na stronie grupa-ac.pl/ows.